Упис 2024/2025.

УПИС 2024/2025.

 
Шифра профила Образовни профил Квота Уписано Мин. бодова Просечан бр. бодова Макс. бодова
 ZAZA GA 4R04S Природно математички смер 56 37 60.34 88.15 100.60
  ZAZA GA 4R01S  Друштвено језички смер 56 52 50.11 77.05 95.10
ZAZA GA 4R03S Општи тип / / / / /
ZAZA GA 4R31S Ученици са посебним способностима за рачунарство и информатику / / / / /

ИНФОРМАТОР ЗА УПИС У ПРВИ РАЗРЕД ЗА ШКОЛСКУ 2024/2025. ГОДИНУ.

За редовне ученике могу да конкуришу кандидати који су завршили основну школу. Испуњавање општих услова кандидати доказују оригиналним сведочанствима о завршеној основној школи.

За упис у гимназију није потребно подносити потврду о испуњавању здравствених услова. Редослед кандидата утврђује се према укупном броју бодова добијених на основу:
 • општег успеха у шестом, седмом и осмом разреду основне школе
 • резултата на завршном испиту
 • резултата постигнутих на такмичењима ученика у основној школи
Редослед кандидата за упис у одељење са посебним способностима за рачунарство и информатику утврђује се на основу:
 • општег успеха у шестом, седмом и осмом разреду основне школе
 • успеха на завршном испиту
 • успеха на пријемном испиту
 • резултата постигнутих на такмичењима ученика у основној школи

Општи успех од шестог до осмог разреда основне школе исказује се бројем бодова тако што се општи успех, остварен на крају шестог, седмог и осмог разреда, заокружен на две децимале, сабере и затим помножи бројем четири (4).

На основу општег успеха од шестог до осмог разреда кандидат може да оствари највише 60 бодова.

На основу успеха на завршном испиту кандидат може да освоји највише 40 бодова, односно највише по 14 бодова на тесту из српског, односно матерњег језика и математике и 12 бодова на комбинованом тесту.

Резултати постигнути на такмичењима ученика основне школе вреднују се тако што се кандидату који је у осмом разреду основне школе освојио једну од прве три награде на такмичењима из предмета који су обухваћени завршним испитом и који имају најмање три нивоа такмичења (школски, општински, окружни, републички), додељују следећи бодови: 1) међународно такмичење које је у Календару такмичења и смотри ученика основних школа: – прва награда – дванаест (12) бодова, – друга награда – десет (10) бодова, – трећа награда – осам (8) бодова. 2) републичко такмичење које је у Календару такмичења и смотри ученика основних школа: – прва награда – шест (6) бодова, – друга награда – четири (4) бода, – трећа награда – два (2) бода. Када је кандидат освојио више награда на такмичењима из једног или више предмета, узима се у обзир најбољи остварени резултат, односно највећи број бодова. Прве три награде, јесу награде које додељују стручна друштва или други организатори такмичења, у складу са пропозицијама такмичења. Стручно друштво или други организатор доставља постигнуте резултате са такмичења Министарству и основној школи коју ученик похађа, најкасније до 1. јуна текуће школске године. Постигнути резултати достављају се у облику ранг листе на којој су наведени ученици који остварују право на добијање додатних бодова за упис. Изузетно, у случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није било могуће да се одрже такмичења ни у осмом ни у седмом разреду, кандидату неће бити додељени бодови.

Рангирају се ученици који имају минимум 50 бодова.

За упис у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику ученик полаже пријемни испит на коме решава тест из математике.

За упис у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику, ученик може да оствари највише 240 бодова на тесту из математике.

Ученик који положи пријемни испит за упис у одељење за ученике са посебним способностима за математику има право на рангирање ради уписа у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику у гимназији.

Ученик је положио пријемни испит ако је остварио најмање 120 бодова на тесту из математике.

Такмичења ученика основне школе која се бодују за упис у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику:

1) математика – Друштво математичара Србије (Државно такмичење ученика основних школа из математике);

2) физика – Друштво физичара Србије и Физички факултет Универзитета у Београду (Такмичење ученика основних школа из физике);

3) информатика и рачунарство – Друштво математичара Србије (Такмичење ученика основних школа из рачунарства).

Ученику који је на Републичком такмичењу освојио прво, друго или треће место из математике, физике или информатике и рачунарства, додељује се по 120 бодова за прво место, 100 бодова за друго место и 80 бодова за треће место.

На пријемном испиту задаци ће бити средњег и напредног нивоа, а за припрему се могу користити збирке задатака за припрему завршног испита.

Електронско пријављивање кандидата за полагање пријемног испита из математике и упис у одељење ученика са посебним способностима за рачунарство и информатику може се извршити у периоду од понедељка 15.4.2024. године у 8 ч. до понедељка 22.4.2024. године у 16 ч. на Порталу www.mojasrednjaskola.gov.rs (МСШ), за ауторизоване кориснике, родитеље, односно друге законске заступнике ученика који су евидентирани у централној бази Министарства и добили су десетоцифрену шифру, и за неуаторизоване кориснике, родитеље, односно друге законске заступнике ученика који нису евидентирани у централној бази Министарства.

Кандидати се могу пријавити и непосредно у матичним основним школама и непосредно у средњим школама у којима је организовано полагање пријемних испита, у петак 19.4.2024. и понедељак 22.4.2024. у периоду од 9 до 16 часова.

Пријемни испит биће организован у суботу 18. маја од 10 до 12 часова. Кандидати треба да дођу до школе најмање 45 минута пре почетка полагања пријемног испита, како би могли да се сместе у одговарајућу учионицу и припреме за полагање пријемног испита. Такође, потребно је да понесу ђачку књижицу са овереном фотографијом.

КАЛЕНДАР УПИСНИХ АКТИВНОСТИ.

УПУТСТВО ЗА УЧЕНИКА ЗА РАД НА ПРИЈЕМНОМ ИСПИТУ

Тест који треба да решиш има 12 задатака. Сваки задатак вреди 20 поена. За рад је предвиђено 120 минута. У задацима у којима пише Прикажи поступак потребно је приказати поступак решавања. Задатке не мораш да радиш према редоследу којим су дати.

Коначне одговоре и поступак напиши хемијском оловком. Током рада можеш да користиш графитну оловку, гумицу, лењир, троугао, шестар и калкулатор са основним рачунским операцијама (сви други калкулатори нису дозвољени за коришћење). Не може се користити калкулатор на мобилном телефону. Одговори који су написани графитном оловком неће бити признати, као ни одговори који су прецртавани. Ако завршиш раније, предај тест и тихо изађи.

ПРИМЕРИ КАЛКУЛАТОРА КОЈЕ УЧЕНИЦИ МОГУ КОРИСТИТИ НА ПРИЈЕМНОМ ИСПИТУ ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА ИНФОРМАТИКУ И РАЧУНАРСТВО.

Правилник о упису у средњу школу.

Конкурс за упис ученика у први разред средње школе у РС за школску 2024/2025. годину Допуна Конкурса.

Документа за упис

Учесници конкурса подносе следећа документа:

 • Пријаву за упис,
 • Оригинално сведочанство о завршеној основној школи,
 • Уверење о положеном завршном испиту
 

Поштовани, Гимназија у Зајечару нуди ученицима који уписују први разред школске 2024/2025. године следећа 4 изборна програма:

 • Здравље и спорт
 • Уметност и дизајн
 • Примењене науке
 • Језик, медији и култура.

Ученици се опредељују за 2 од поменута 4 програма. Информације о поменутим програмима могу се преузети ОВДЕ.

Упис се може реализовати или е-уписом или директно у средњој школи.

Доступна је услуга за родитеље/друге законске заступнике ученика која им омогућава упис ученика у складу са оствареним правом, без доласка у школу. Свакако, ученици се могу уписати и доласком у школу, када је довољно да у папирном облику предају исправно попуњену пријаву за упис, док ће школа прибавити остале документе по службеној дужности у електронском облику коришћењем услуге еУпис. Услуга ће бити доступна у периоду уписа у редовне школе и само за оне ученике који уписују редовна одељења. Попуњавањем пријаве за упис ученика у средњу школу, родитељ/други законски заступник уноси податке који су школи неопходни за упис ученика у средњу школу. Унети подаци ће школи бити видљиви у оквиру услуге еУпис, а проверу потребних чињеница у складу са законом овлашћено лице ће спровести приступом постојећим евиденцијама по службеној дужности, на исти начин као и за ученика који ради уписа дође у школу. Уколико је упис успешан, родитељ ће бити обавештен о томе. Уколико упис није успешан родитељ се обавештава да је неопходно да се ради уписа обрати школи, када је потребно проверити све унете податке, као и податке који су дохваћени из службених евиденција, те отклонити недостатке и ученика уписати у школу. Напомињемо да су сви потребни документи за упис ученика у први разред средње школе дефинисани Конкурсом.

Према томе, родитељи/други законски заступници могу да поднесу пријаву за упис:

1) На порталу Моја средња школа, као ауторизовани корисник, електронским путем

2) У школи, писменим путем, али нема потребе да доносе било који документ у папирном облику (изводе, потврде о пребивалишту и сл.)

Podeli:

Ostavite komentar