Упис 2018/2019.

УПИС 2018/2019.

 
Шифра профила Образовни профил Квота Уписано Мин. бодова Просечан бр. бодова Макс. бодова
 ZAZA GA 4R04S Природно математички смер  30 30 53,22 80,45 96,35
  ZAZA GA 4R01S  Друштвено језички смер 30 30 70,00 81,23 97,40
ZAZA GA 4R03S Општи тип 30 30 61,17 74,14 91,03
ZAZA GA 4R31S Ученици са посебним способностима за рачунарство и информатику 20 18 198,16 258,55 324,95
  За редовне ученике могу да конкуришу кандидати који су завршили основну школу. Испуњавање општих услова кандидати доказују оригиналним сведочанствима о завршеној основној школи и изводом из матичне књиге рођених. За упис у гимназију није потребно подносити потврду о испуњавању здравствених услова. Редослед кандидата утврђује се према укупном броју бодова добијених на основу:
  • општег успеха у шестом, седмом и осмом разреду основне школе
  • резултата на завршном испиту
  • резултата постигнутих на такмичењима ученика осмог разреда основне школе

Општи успех од шестог до осмог разреда основне школе исказује се бројем бодова тако што се општи успех, остварен на крају шестог, седмог и осмог разреда, заокружен на две децимале, сабере и затим помножи бројем четири (4).

На основу општег успеха од шестог до осмог разреда кандидат може да оствари највише 60 бодова.

На основу успеха на завршном испиту кандидат може да освоји највише 40 бодова, односно највише по 13 бодова на тесту из српског, односно матерњег језика и математике и 14 бодова на комбинованом тесту.

Резултати постигнути на такмичењима ученика основне школе вреднују се тако што се кандидату који је у осмом разреду основне школе освојио једно од прва три појединачна места на такмичењима из предмета који су обухваћени завршним испитом и који имају најмање три нивоа такмичења (школски, општински, окружни, републички), додељују следећи бодови: 1) међународно такмичење које је у Календару такмичења и смотри ученика основних школа: – прво место – дванаест (12) бодова, – друго место – десет (10) бодова, – треће место – осам (8) бодова. 2) републичко такмичење које је у Календару такмичења и смотри ученика основних школа: – прво место – шест (6) бодова, – друго место – четири (4) бода, – треће место – два (2) бода. Када је кандидат освојио више појединачних места на такмичењима из једног или више предмета, узима се у обзир најбољи остварени резултат, односно највећи број бодова. Прва три места, јесу места која одговарају првом, другом и трећем најбољем постигнутом резултату на такмичењу објављеном на ранг листи. Стручно друштво или други организатор доставља постигнуте резултате са такмичења Министарству и основној школи коју ученик похађа, најкасније до 1. јуна текуће школске године. Постигнути резултати достављају се у облику ранг листе на којој су наведени ученици који остварују право на добијање додатних бодова за упис.

Рангирају се ученици који имају минимум 50 бодова.

Правилник о упису у средњу школу.

 

Документа за упис

Учесници конкурса подносе следећа документа:

  • Пријаву за упис,
  • Оригинално сведочанство о завршеној основној школи,
  • Уверење о положеном завршном испиту
  • Извод из матичне књиге рођених (може бити старији од шест месеци)
 

КАЛЕНДАР УПИСНИХ АКТИВНОСТИ

Podeli:

Ostavite komentar